DEFINITIES

 

Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een van de vetgedrukte begrippen, dan wordt daaraan de navolgende definitie toegekend:

 

Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden, welke ter beschikking staan op de website van OCR www.opleidingcentrumroosendaal.nl en op verzoek aan u kunnen worden geleverd, hierna te noemen ‘voorwaarden’
BW Het Burgerlijk wetboek
Cursist De individuele deelnemer aan een cursus. Een particuliere consument is dus zowel opdrachtgever als cursist.
Cursus Elke opleiding, training, instructie in de ruimste betekenis.
Cursusaccommodatie Het OCR opleidingscentrum in Roosendaal
Cursusmateriaal Alle documentatie, middelen en materialen in welke vorm dan ook welke tijdens, voorafgaand of nadien aan de cursist worden verstrekt in relatie tot de cursus waaraan de cursist heeft deelgenomen.
Opdrachtnemer Technical Service en Onderhoud Nederland B.V. handelend onder de naam Opleidingscentrum Roosendaal (OCR)
Opdrachtgever De wederpartij van opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst, waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn
Overeenkomst De overeenkomst van opdracht op grond waarvan opdrachtnemer, tegen betaling, producten en/of diensten levert aan de opdrachtgever, waarbij de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard
Werkdagen Alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd

 

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden het volgende:

 • Een verwijzing naar een persoon geldt als verwijzing naar een natuurlijk persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon; en
 • Het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een gender neutrale vorm en vice versa.

 

 

Artikel 1 Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de opdrachtnemer in het kader van een opdracht ingeschakelde derden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze voorwaarden blijven intact ook indien op enig moment specifieke bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan wel worden vervangen door alternatieve bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 6. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, met uitzondering van de genoemde termijn voor aanvaarding. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Tenzij anders aangegeven, zijn de in een offerte of aanbieding vermelde prijzen exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, kosten voor cursusmaterialen en versnaperingen.
 4. Indien de opdracht afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden, tenzij de opdrachtnemer hier alsnog schriftelijk mee instemt.
 5. Alle aanbiedingen worden gedaan in de Europese munteenheid en dienen ook in die munteenheid te worden voldaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 6. Aanbiedingen van cursussen, accommodatieverhuur en andere diensten kan plaatsvinden op basis van
 • een all-in prijs (tarief per activiteit, inclusief kosten)
 • een regieprijs (tarief per uur, exclusief kosten)
 • een abonnementsprijs (tarief gekoppeld aan quotum)
 1. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 2. De opdrachtnemer zal binnen 6 maanden na aangaan van het contract geen prijswijziging doorvoeren, tenzij deze prijswijziging het gevolg is van een wijziging of aanvulling van het contract of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet.

 

 

 

Artikel 3 Contractduur, wijziging overeenkomst

 

 1. Een overeenkomst komt tot stand indien opdrachtgever schriftelijk daartoe opdracht heeft gegeven en de opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd. Daar waar sprake is van een betaling van het product of de dienst vooraf zal de opdracht pas bindend worden nadat de betaling is ontvangen.
 2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen contractperiode, zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist. De overeenkomst op basis van een abonnement wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar met nadien een automatische verlenging van 12 maanden, tenzij het abonnement tijdig – zijnde 3 maanden voor afloop van de contractperiode – wordt opgezegd.
 3. Tussentijdse opzegging van een overeenkomst is mogelijk onder de volgende condities:
  1. Voor cursussen is kosteloos annuleren mogelijk tot een periode van 30 dagen voorafgaand aan de cursusdatum. Bij annulering tot en met 10 werkdagen voor de cursusdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering na 10 werkdagen voor de cursusdatum is het volledige cursusgeld verschuldigd.
  2. Voor verhuur van de cursusaccommodatie is kosteloos annuleren mogelijk tot een periode van 30 dagen voorafgaand aan de cursusdatum. Bij annulering tot en met 10 werkdagen voor de cursusdatum wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht. Bij annulering na 10 werkdagen voor de cursusdatum is de volledige huurprijs verschuldigd.
  3. Voor abonnementen geldt een kosteloze opzegging tot 3 maanden voor afloop van de contractperiode. Bij een opzegging na 3 maanden is er automatisch sprake van een verlenging van 12 maanden. De verlenging wordt gezien als nieuwe contractperiode.
  4. Voor andere diensten gelden de annuleringsvoorwaarden vermeld in de offerte.
 4. Particulieren consumenten hebben het recht een opdracht op afstand zonder opgaaf van reden binnen 7 dagen kosteloos te annuleren.
 5. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, voorzieningen en middelen.
 8. De opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid. De opdrachtgever zal opdrachtnemer op een eerste verzoek daartoe inzage geven in de overeenkomstige polissen.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Elke wijziging in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht kan consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De opdrachtnemer zal de consequenties inschatten, evenals de te nemen acties om de negatieve gevolgen daarvan te beperken met inbegrip van de compensatie en de doorlooptijd.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven na schriftelijke toestemming van de binnen opdrachtnemer bevoegde persoon. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.
 12. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

 

 

Artikel 4 Cursus en cursist en overige diensten

 

 1. Op grond van de door de opdrachtgever/cursist ingevulde gegevens betreffende een voor een training eventueel noodzakelijke vooropleiding en/of eventuele praktijkervaring, bepaalt opdrachtnemer of de cursist tot de betreffende training kan worden toegelaten. Mocht tijdens de training blijken dat de vooropleiding en/of praktijkervaring van de cursist niet aansluit op het niveau van de training die gevolgd wordt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de cursist van verdere deelname uit te sluiten. De reeds betaalde kosten voor de training worden niet gerestitueerd.
 2. Afhankelijk van het type opleiding wordt een (wettelijk) erkend diploma of andersoortig bewijs afgegeven. In sommige gevallen moet een examen bij een daartoe erkende instelling worden afgenomen welke losstaat van de opleider. De informatie hieromtrent wordt per cursus op voorhand verstrekt en is tevens beschikbaar op de website. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de aanmelding van de cursist voor een examen.
 3. Om een bewijs van deelname te ontvangen moet de cursist gedurende de gehele duur van de cursus aanwezig zijn en actief deelnemen aan de cursus.
 4. Om een bewijs van toetsing te verkrijgen moet de cursist gedurende de gehele duur van de cursus aanwezig zijn en actief deelnemen aan de cursus en een voldoende resultaat behalen bij de afsluitende theoretische toets.
 5. Om een bewijs van vaardigheid te verkrijgen moet de cursist gedurende de gehele duur van de cursus aanwezig zijn en actief deelnemen aan de cursus en een voldoende resultaat behalen bij de afsluitende toets. De toets bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.
 6. Om een bewijs van vakbekwaamheid te verkrijgen moet de cursist gedurende de gehele duur van de cursus aanwezig zijn en actief deelnemen aan de cursus, beschikken over de juiste vooropleiding en een voldoende resultaat behalen bij de afsluitende toets. De toets bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.
 7. Elke cursist die niet het beoogde eindresultaat behaalt, heeft het recht om de toetsing opnieuw te doen. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens de alsdan gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 9. Indien de opdrachtgever de informatievoorziening over laat aan de individuele cursist ontslaat dit de opdrachtgever geenszins van de verplichtingen hieromtrent gesteld in het voorgaande artikel.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever, een vertegenwoordiger van de opdrachtgever of een derde partij namens de opdrachtgever, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen één maand is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 5 Overmacht

 

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Overmacht door de opdrachtnemer is onder meer van toepassing bij:
 • ziekte en/of legitieme verhindering van een docent;
 • het niet bereikbaar zijn van de cursusaccommodatie door extreem weer.
 1. Overmacht door de opdrachtgever is onder meer van toepassing bij:
 • ziekte en/of legitieme verhindering van een cursist;
 • werkstakingen binnen het bedrijf;
 • dreigend faillissement of fusering.
 1. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 

 1. Betaling dient steeds te geschieden op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien geen betalingstermijn is gesteld, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Het door de opdrachtnemer geleverde product, blijft eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden, beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

 

 

Artikel 8 Garantie

 

 1. De opdrachtnemer geeft geen garantie voor de door hem geleverde goederen. De garantie op goederen geldt voor zover de fabrikant garantie geeft en voor een periode zoals deze door de fabrikant is opgegeven.
 2. Om voor garantie in aanmerking te komen moet de opdrachtgever voldoen aan de regels welke hieromtrent door de fabrikant zijn gesteld. De opdrachtnemer kan niet in gebreke worden gesteld.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor geleverde producten beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order en voor diensten beperkt tot maximaal de factuurwaarde van één maand dienstverlening, in beide gevallen beperkt tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 8. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om gegevens, documenten, producten etc. waarin intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer zijn vervat, dan wel waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven – waaronder maar niet uitsluitend ontwerpen, schetsen, werkwijzen, materialen, overeenkomsten, rapportages, adviezen, programma`s, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren

 

 

Artikel 12 Geheimhouding

 

 1. Partijen betrachten tegenover elkaar strikte geheimhouding aangaande persoonlijke en bedrijfsinformatie welke in het kader van de opdracht of anderszins ter beschikking is gesteld of ten gehore is gekomen.
 2. De in lid 12.1 genoemde geheimhouding geldt onverkort voor alle personen welke in relatie staan tot de partijen welke toegang hebben tot relevante vertrouwelijke informatie.
 3. Partijen zullen zonder toestemming geen informatie verkregen tijdens de opdracht aan derden doorgeven of anderszins publiek maken met uitzondering van reeds publiekelijk bekende informatie.
 4. De opdrachtnemer zal persoonsgegevens in overeenstemming met Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaren en toepassen. Daar waar noodzakelijk zal deze informatie ook aan derden worden verstrekt of voor derden inzichtelijk zijn. In die gevallen zijn deze derden mede gehouden aan geheimhouding en de bescherming zoals deze in een Bewerkersovereenkomst of een Verwerkersovereenkomst is vastgelegd.
 5. Iedere cursist moet zich aan de hand van een geldig identiteitsbewijs kunnen legitimeren. Verklaringen van deelname, vakbekwaamheid of toetsing worden uitsluitend na verificatie van de cursist afgegeven.

 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 14 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 

 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer. Dit document is herkenbaar aan een datum en een versienummer.
 2. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.