Technical Service en Onderhoud Nederland B.V. handelend onder de naam Opleiding Centrum Roosendaal (OCR) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. OCR verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit omvat gegevens van cursisten, docenten, medewerkers, opdrachtgevers, partners en overige partijen. Wij doen dit in overeenstemming met de eisen de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming hieraan stellen.

 

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken voor niet-werknemers:

Gegevens Doel Bewaartermijn
Achternaam en initialen Cursusregistratie (identificatie) 3 jaar
Achternaam en voornaam Cursusregistratie 7 jaar
Adres Cursusregistratie 7 jaar
Postcode woonplaats Cursusregistratie 7 jaar
Woonplaats Cursusregistratie 7 jaar
Geboortedatum Cursusregistratie (identificatie) 3 jaar
Geboorteplaats Cursusregistratie (identificatie) 3 jaar
E-mail adres Cursusregistratie (bereikbaarheid) 7 jaar
Telefoonnummer Cursusregistratie (bereikbaarheid) 7 jaar
Werkgever Cursusregistratie 7 jaar
Adres werkgever Cursusregistratie 7 jaar
Postcode werkgever Cursusregistratie 7 jaar
Plaats werkgever Cursusregistratie 7 jaar
Genoten vooropleiding Cursusregistratie (toelating) 3 jaar
Vakbekwaamheidsbeoordeling Cursusregistratie (toelating) 3 jaar
Identificatienummer certificaat Cursusregistratie (resultaat) 40 jaar
Examenresultaten Cursusregistratie (resultaat) 40 jaar
Gevolgde opleiding bij OCR Cursusregistratie (resultaat) 40 jaar
Bankrekeningnummer Cursusregistratie (betalingen) 7 jaar
Betalingsgegevens Cursusregistratie (betalingen) 7 jaar

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • De organisatie van cursussen (inschrijving, toelating, toetsing, betalingen e.d.)
  • Het afhandelen van betalingen aan docenten en overige partijen
  • U te (kunnen) informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Wij delen persoonsgegevens met verschillende derden (zoals docenten, examencommissies, opleiders, werkgevers) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie aan andere derden verstrekken.

 

Alle gegevens worden op zorgvuldige wijze hetzij fysiek hetzij digitaal bewaard binnen de OCR organisatie. Deze informatie is uitsluitend toegankelijk voor de daartoe aangewezen personen. Wij gebruiken marktconforme databescherming om onze digitale informatie te beschermen. Wij gebruiken geen analytische software voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De bewaartermijnen van de persoonsgegevens zijn in het verwerkingsregister vastgelegd. De minimale bewaartermijn is drie jaar. De maximale bewaartermijn is 40 jaar.

Iedere cursist heeft te allen tijde het recht van inzage in de persoonlijke gegevens en de wijze waarop deze gegevens met anderen is gedeeld. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ocr.nl. Wij wijzen u er wel op dat een verwijdering van alle gegevens tevens inhoudt dat de aan verstrekte certificaten hun geldigheid verliezen omdat wij de originaliteit niet meer kunnen verifiëren. In voorkomende gevallen kunnen wij u vragen om een bewijs van identificatie om er zeker van te zijn dat u de gerechtigde persoon bent.

 

Indien u daartoe de noodzaak voelt heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Opleiding Centrum Roosendaal

Belder 21D

4704 RK Roosendaal

Telefoon:      +31165857980

e-mail:           info@opleidingcentrumroosendaal.nl

website:        https://www.opleidingcentrumroosendaal.nl

Contactpersoon ter zake de bescherming persoonsgegevens Jurgen Bartelse